Правилник о раду Етичког комитета

На основу члана 16. Статута Српско лекарског друштва Председништво Скупштине Српског лекарског друштва, на предлог Етичког комитета на седници Председништва Српског лекарског друштва одржаној одржаној 10.октобра 2014. године, донело је


                                                                                              П Р А В И Л Н И К
                                                                           О ЗАДАЦИМА И НАЧИНУ РАДА ЕТИЧКОГ КОМИТЕТА
                                                                                   СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се задаци и метод рада Етичког комитета Српског лекарског друштва. (даље: Етички комитет)

Члан 2.

Као орган Српског лекарског друштва, Етички комитета делује у складу са Статутом Српског лекарског друштва као и циљевима и задацима Српског лекарског друштва, а сагласно овом Правилнику.

Члан 3.

Седиште Етичког комитета је у Београду, улица Џорџа Вашингтона 19.

Члан 4.

Етички комитет за извршавање својих задатака служи се печатом и штамбиљом Српског лекарског друштва.

II ЗАДАЦИ ЕТИЧКОГ КОМИТЕТА

Члан 5.

Задаци Етичког комитета су да доноси и заузима ставове по свим питањима која су од значаја за душевно и физичко здравље, социјално благостање људи, као и о свим другим питањима за које Српско лекарско друштво (даље: СЛД) тражи његов став.

Своје ставове доноси на основу прихваћених моралних, правних, социјалних и културних норми, које су у најбољем интересу становника појединца Србије, посебних угрожених група, друштва у целини, лекарског сталежа и лекара појединца.

При томе ставља у први план људско достојанство појединца и поштовање основних људских права.

Своје ставове темељи на слећим међународним документима:

1. Хелсиншка декларација о експериментима и биомедицинским истраживањима (1962.)
2. Конвенција о људским правима и биомедицини (Комитет министара, Савет Европе,1966.)
3. Конвенција за заштиту права човека и достојанство људског бића у погледу примене биологије и медицине (Овиједо,1999.)
4. Општа декларација о биоетици и људским правима (Генерална скупштина Уједињених нација, 19.октобар 2005.)
5. Декларација из Женеве (World Medical Association, 1948. Са допунама, 1968., 1983.,1994.,2005. и 2006.)
6. Интернационални кодекс медицинске етике (World Medical Association, 1949. , са допунама 1968., 1983. и 2006.)

Комитет доноси и предлаже Скупштини СЛД-а документ Општа правила етичког понашања чланова СЛД-а.

Комитет иницира и подржава све активности за доношење специфичних етичких ставова , везаних за посебне гране медицине, уско сарађујући са специјалистичким секцијама и подружницама СЛД-а.

Члан 6.

Етички комитет разматра питања из свог делокруга рада и даје мишљења, даје оцене и доноси препоруке на седницама Комитета.
По правилу, Комитет ради на редовним пленарним седницама чланова Комитета, којима може присуствовати и Председник СЛД или члан Председништва кога он одреди.

Етички комитет може, зависно од теме, именовати известиоца или радну групу за одређену тему, коју чине чланови Комитета, а по потреби и други лекари и нелекари експерти за поједина питања (правници, представници удружења пацијената и грађана).

Известилац припрема на основу прибављених чињеница, писаних докумената и нормативних и етичких докумената, кратак писани извештај (максимум три странице), који садржи анализу проблема и предлог мишљења, одлуке и препоруке Комитета.Писани извештај се електронском поштом доставља свим члановима Комитета на разматрање, заједно са позивом за седницу на којој ће бити предлог разматран.. Чланови комитета могу доставити примедбе референту електронским путем , пре седнице.На седници се након усмене расправе гласа и усваја извештај референта у целости, са изменама и допунама или се исти одбацује, двотрећинском већином гласова присутних чланова.

За разматрање неких питања Комитет може организовати трибине на које позива и представнике различитих медицинских и немедицинских институција, зависно од теме која је на дневном реду. Ове трибине су по правилу отворене за јавност.

Члан 7.

Седнице, по правилу, сазива и утврђује предлог дневног реда председник, а у његовом одсуству потпредседник Комитета, уз сагласност председника Комитета и председника СЛД-а.

Предлагач тема за расправу и доношење ставова могу бити сви чланови Комитета, као и сви редовни чланови СЛД-а.

Седница Комитета се обавезно сазива на предлог или захтев Извршног одбора или Председништва СЛД.

Ванредна седница Комитета се обавезно сазива на писмени захтев једне трећине чланова Комитета, као и 50 редовних чланова СЛД-а, који уз писмени захтев и образложење достављају своје потписе.

Ванредне седнице Комитета могу захтевати и специјалистичка секција и подружнице СЛД, у писменој форми и са образложењем захтева. Руководство Комитета и председник и секретар СЛД оцењују оправданост захтева и доносе одлуку о сазивању или не сазивању ванредне седнице о чему писмено обавештавају предлагача. Ванредне седнице се имају одржати најкасније за 7 дана од примљеног захтева за одржевање седнице, уколико се донесе одлука да се одрже.

Члан 8.

Комитет има у свом саставу Расправно веће експерата за разматрање и оцену стручних, етичких и правних проблема у медицини.

Веће има три стална члана из редова Комитета , од којих је један правник и два нестална члана , лекара експерта који се бирају сходно
проблематици које Веће расправља.

Веће има председника и заменика председника, од којих најмање један мора бити специјалиста Судске медицине.

Веће даје стручне оцене :

• Нежељеног исхода лечења
Стручна грешка
Несавесно лечење
Нехат
Компликације лечења
Неизбежни исход
• Интерперсоналних проблема у комуникацији лекара чланова СЛД-а
• Кршења аутономије и стручног интегритета чланова СЛД-а
• Неистинитог и неетичког извештавања медија који се тичу члана СЛД-а
• Законских одредби које регулишу лекарску делатност
• Здравствене политике и стања здравља грађана Србије
• Стања материјалне сигурности и стандарда чланова СЛД-а
• Кршења Статута СЛД-а

Рад већа се темељи на принципима добровољности, писмености, бесплатности и необавезности.

Веће расправља и доноси оцене искључиво на захтев појединца, члана СЛД-а, који се писменим захтевом обрати Комитету, у циљу пружања моралне подршке, у случајивама, неоправданог, институционалног и неинституционалног прогона.

На мишљење већа не може се улагати жалба.

Веће ради на основу Правилника о раду који доноси Етички комитет.

Члан 9.

На седницама и трибинама Етички комитет након заузетих ставова по одређеном питању доноси мишљења, оцене и препоруке, у писаној форми.

Писмено мишљење Комитет доставља Председнику СЛД-а, Председништву СЛД-а, истиче на сајт СЛД-а, а по потреби обавештава јавност путем електронских и писаних медија , издајући саопштење за јавност или организујући конференцију за медије.

Оцене, препоруке и мишљења Етички комитет може достављати и надлежним медицинским и немедицинским институцијама.

Одлуку о достављању информација (коме, како) о заузетим ставовима доноси Комитет на седници.

Члан 10.

У појединачним случајевима, када постоји сумња на повреду медицинске (лекарске) етике, Комитет ставља на дневни ред проблем тек по упознавању са чињеницама и аргументима које су већ утврдили надлежни здравствени, судско - медицински и правосудни органи или други надлежни органи.


Члан 11.

Седница Етичког комитета СЛД може се одржати ако је седници присутно више од ½ од укупног броја чланова Етичког комитета, а ставови, препоруке и одлуке доносе ако се за њих изјасни 2/3 присутних чланова Етичког комитета.

Код усвајања мишљења, оцена и препорука, може се сазвати и електронска седница Комитета.


III САСТАВ ЕТИЧКОГ КОМИТЕТА

Члан 12.

Етички комитета чини најмање 15 чланова - лекара и два правника који се бирају због својих стручних, научних, моралних квалитета и уживају углед и поверење не само здравственој струци него и шире у друштвеној заједници.

Комитет има као чланове посматраче, са правом узимања учешћа у расрави, а без права гласа, два студента медицине и једног студента стоматологије, који су најбољи студенти пете године студија.Чланство овим члановима се гаси са завршетком обавезног лекарског стажа, а замењују се новим члановима које предлаже деканат оба факултета.

Чланови Етичког комитета бирају се на период од 4 године.

Етички комитет може предложити , а Председништво СЛД-а изабрати

Почасног председника Етичког комитета , за изузетан и дугогодишњи допринос теорији и пракси Медицинске етике.
Тим поводом се додељује специјална диплома СЛД-а.
Ова почаст може се доделити само једном живом појединцу.

Члан 13.

Председник Етичког комитета:

• Представља Етички комитета,
• Сарађује са другим органима СЛД, друштвеном заједницом и средствима јавног информисања,
• Сазива седнице Етичког комитета и руководи њиховим радом,
• По потреби позива и друга лица, ван сазива Етичког комитета, као и представнике институција и стручњаке када се разматрају одређена питања,
• Спроводи и извршава ставове Етичког комитета,
• Припрема извештај о раду Етичког комитета
• Обавља и друге послове које му у задатак стави Етички комитет.
Послове из претходног става члана председник обавља лично или у сарадњи са потпредседником и секретаром Етичког комитета.

Члан 14.

Потпредседник Етичког комитета помаже у раду председника Етичког комитета СЛД а у његовом одсуству обаља све послове из члана 9. овог Правилника.

Члан 15.

Све административно техничке и друге послове који се односе на рад Етичког комитета обавља Стручна служба Српског лекарског друштва.

IV НАЧИН РАДА ЕТИЧКОГ КОМИТЕТА

Члан 16.

Позив за седницу са предлогом дневног реда и одговарајућим материјалом доставља се члановима као и позваним лицима , најмање на 7 дана пред одржавање седнице.

Позив са предлогом дневног реда и одговарајућим материјалом, обавезно се доставља председнику Председништва Српског лекарског друштва.

Члан 17.

После констатације да су испуњени сви услови за одржавање седнице, председник предлаже усвајање дневног реда а пошто се дневни ред усвоји прелази се на обраду с тим што председник даје прво реч известиоцу, који по правилу реферише до 5 минута проблем за који је задужен, а затим редом даје реч пријављеним за дискусију и по потреби може дискусије ограничити у трајању.

Члан 18.

Након завршене дискусије по одређеној тачки дневног реда, чланови Етичког комитета заузимају одређени став, и формулишу оцену,препоруку или мишљење.

Члан 19.

Донето мишљење,, препорука или оцена, на седници Етичког комитета СЛД, у зависности од обрађене проблематике доставља се надлежном органу СЛД, одређеној институцији, заинтересованом члану СЛД-а, или се доставља јавности.

Члан 20.

Седнице се по правилу снимају.

Сници се чувају у архиви до истека мандата Комитета.

На седницама Етичког комитета обавезно се води и записник у који се уносе следећи подаци: дан, месец, годину и место одржавања седнице, назначење присутних лица на седници, дневни ред, назначење дискутаната и заузете ставове по свакој тачки дневног реда.

Записник потписују председник Етичког комитета, у његовој одсутности потпредседник и записничар.

Записник на седницима Етичког комитета води радник Стручне службе Српског лекарског друштва.

V ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА ЕТИЧКОГ КОМИТЕТА

Члан 21.

Председник, потпредседник, секретар и чланови Етичког комитета за свој рад и рад Етичког комитета одговарају Председништву Скупштине СЛД, а могу бити разрешени дужности и пре истека мандата ако не обављају своје дужности или пак не обављају благовремено као и у свим другим случајевима, утврђеним Сатутом СЛД.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Измене и допуне овог Правилника, врши се по поступку који важи за његово доношење.
Члан 23.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

10.октобар 2014. године Председник комитета

Др Паја Момчилов

icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2022. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу